به روز رسانی های اخیر
استوری های بیشتر
به صبح میرسد این روزگار دائما شب ...
 • 16 پست ها
 • 12 تصاویر
 • 0 ویدئو ها
 • مدیریت گروه اینترنتی در Free
 • زندگی می کند در کاشان
 • از اصفهان
 • تحصیل کرده مهندس کامپیوتر در ایران
  کلاس از کامپیوتر
 • مرد
 • در یک رابطه
 • 09/12/1377
 • دنبال شده توسط 3 افراد